Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Javne površine

- Urejanje in čiščenje javnih površin, javnih poti, površin za pešce, javnih zelenih površin, javnih otroških igrišč, javnih parkirišč

Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010)
www.hrastnik.si/obcina/

- Izvajanje zimske službe