KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Čiščenje komunalne odpadne vode

VODOMER

Potrjena cena
(za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva)

DDV
9,5%
Zaračunana cena z DDV
OMREŽNINA
DN < 20 2,6880 0,2554 2,9434
20 < DN < 40 8,0641 0,7661 8,8302
40 < DN < 50 26,8803 2,5536 29,4339
50 < DN < 65 40,3205 3,8304 44,1509
65 < DN < 80 80,6410 7,6609 88,3019
80 < DN < 100 134,4017 12,7682 147,1699
100 < DN < 150 268,8034 25,5363 294,3397
150 < DN 537,6068 51,0726 588,6794
IZVAJANJE GJS
STORITEV ČIŠČENJA v €/m3 0,4630 0,0440 0,5070

 

VODOMER Potrjena cena (za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva) Subvencija gospodinjstva od 1/1 do 31/12-2015 Zaračunana cena gospodinjstva DDV 9,5% Zaračunana cena z DDV gospodinjstva
OMREŽNINA
DN < 20 2,6880  1,2096  1,4784  0,1404  1,6188 
20 < DN < 40 8,0641  3,6288  4,4353  0,4214  4,8567 
40 < DN < 50 26,8803  12,0962  14,7841  1,4045  16,1886 
50 < DN < 65 40,3205  18,1442  22,1763  2,1067  24,2830 
65 < DN < 80 80,6410  36,2885  44,3525  4,2135  48,5660 
 80 < DN < 100 134,4017  60,4808  73,9209  7,0225  80,9434 
 100 < DN < 150 268,8034  120,9615  147,841  14,0450  161,8869 
 150 < DN 537,6068  241,9231  295,6837  28,0900  323,7737 
IZVAJANJE       GJS
STORITEV ČIŠČENJA          v €/ m3          0,4630  0,0440  0,5070 

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

VODOMER Potrjena cena (za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva) DDV 9,5 % Zaračunana cena z DDV
OMREŽNINA
DN < 20 1,5449 0,1468 1,6917
20 < DN < 40 4,6347 0,4403 5,0750
40 < DN < 50 15,4491 1,4677 16,9168
50 < DN < 65 23,1736 2,2015 25,3751
65 < DN < 80 46,3472 4,4030 50,7502
80 < DN < 100 77,2454 7,3383 84,5837
100 < DN < 150 154,4907 14,6766 169,1673
150 < DN 308,9815 29,3532 338,3347
IZVAJANJE GJS
STORITEV ODVAJANJAv  €/ m3 0,1486 0,0141 0,1627

 

 VODOMER       Potrjena cena (za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva) Subvencija gospodinjstva od 1/1 do 31/12-2015  Zaračunana cena gospodinjstva  DDV 9,5 % Zaračunana cena z DDV gospodinjstva 
OMREŽNINA
 DN < 20  1,5449  1,2359  0,3090  0,0294  0,3384
20 < DN < 40  4,6347  3,7078  0,9269  0,0881  1,0150
40 < DN < 50  15,4491  12,3593  3,0898  0,2935  3,3833
50 < DN < 65  23,1736  18,5389  4,6347  0,4403  5,0750
65 < DN < 80  46,3472  37,0778  9,2694  0,8806  10,1500
80 < DN < 100  77,2454  61,7963  15,4491  1,4677  16,9168
100 < DN < 150 154,4907   123,5926  30,8981  2,9353  33,8334
150 < DN    308,9815   247,1852  61,7963  5,8706  67,6669
IZVAJANJE      GJS 
STORITEV ODVAJANJA v   €/ m3  0,1486  0,0141  0,1627

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

STORITVE VEZANE NA  NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cena z   DDV
Storitve vezane na  nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN v €/m3 0,2484 0,0236 0,2720

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

OKOLJSKA DAJATEV  ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNE VODE

Priloga k ceniku.
Veljavnost od 1. 6. 2014.

Predpis: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012)

OPOMBA:
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve  javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena  z obračunskim vodomerom, se vodarina, storitev čiščenja in storitev odvajanja obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode  1,2 m3/dan za  vodomer s faktorjem omrežnine 1.

IZRAČUN CENE OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJA OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Cenik velja od 1. 6. 2014.

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za  onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih  voda (Uradni list RS, št. 80/2012) znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (EO = 26,4125 € - 21. člen Uredbe) učinka čiščenja čistilne naprave (upoštevan učinek čiščenja po Uredbi 90 %), znaša od 1. 6. 2014 dalje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja  komunalne odpadne vode:

I.Uporabniki, ki imajo merjen odvzem pitne vode iz vodovodnega sistema
(cena za m3 porabljene vode)
1.-cena v primeru javne kanalizacije  brez čiščenja na komunalni ČN
    -cena v primeru pretočne greznice
    -cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi
      = 0,5283 €/m3

2.-cena v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN,
   -cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN, ki obratuje v skladu s predpisi,
     = 0,0528 €/m3  

II.Uporabniki, ki nimajo merjenja odvzema pitne vode iz vodovodnegasistema
1.-cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije brez čiščenja na komunalni ČN
   -cena za eno osebo v primeru pretočne greznice
  - cena za eno osebo v primeru male (individualne) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi
     = 26,4125 €/oseba /leto   oziroma   2,2010 €/oseba/mesec

 2.-cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN
    -cena za eno osebo v primeru male (individualne ) ČN, ki obratuje v skladu s predpisi,
     = 2,6413 €/oseba/leto  oziroma  0,2201 €/oseba/mesec

Oskrba s pitno vodo

ELABORATI O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI HRASTNIK

VODOMER

Potrjena cena
(za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva)

DDV
9,5 %
Zaračunana cena  z DDV
OMREŽNINA   
DN < 20 2,5474 0,2420 2,7894
20 < DN < 40 7,6422 0,7241 8,3663
40 < DN < 50 25,4741 2,4200 27,8941
50 < DN < 65 38,2112 3,6301 41,8413
65 < DN < 80 76,4224 7,2601 83,6825
80 < DN < 100 127,3707 12,1002 139,4709
100 < DN < 150 254,7415 24,2004 278,9419
150 < DN 509,4830 48,4009 557,8839
IZVAJANJE GJS
VODARINA
v  €/m3
0,6013 0,0571 0,6584

 

VODOMER Potrjena cena
(za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva)
Subvencija gospodinjstva od 1/1-2015 do 31/12-2015 Zaračunana cena gospodinjstva

DDV

9,5 %
Zaračunana cena z DDV gospodinjstva
OMREŽNINA
DN < 20  2,5474  1,2446  1,3028  0,1238  1,4266
20 < DN < 40  7,6422  3,7338  3,9084  0,3713  4,2797
40 < DN < 50  25,4741  12,4460  13,0281  1,2377  14,2658
50 < DN < 65  38,2112  18,6691  19,5421  1,8565  21,3986
65 < DN < 80  76,4224  37,3382  39,0842  3,7130  42,7972
80 < DN < 100  127,3707  62,2303  65,1404  6,1883  58,9521
100 < DN < 150  254,7415  124,4606  130,2809  12,3767  142,6576
150 < DN  509,4830  248,9211  260,5619  24,7534  285,3153
IZVAJANJE GJS
VODARINA v    €/ m3  0,6013  0,0571  0,6584

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

Opomba: Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za gospodinjstvo v višini 60 %  v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (del omrežnine) za obdobje od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014.