KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Arhiv novic

LETO 2014

DVAKRATNO POŠILJANJE POLOŽNIC ZA KOMUNALNE STORITVE ZA MESEC MAREC 2014 S STRANI EPPS LJUBLJANA (priponka)

AKCIJA SPOMLADANSKEGA ČIŠČENJA OKOLJA 2014
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, bo v dneh od 04. do 28. aprila 2014 pospešeno odvažalo kosovne odpadke.  SEZNAM IN URNIK mest z nameščenimi kontejnerji. 

 

LETO 2013

Letno poročilo 2013

IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE V SEZONI 2013/2014

Občina Hrastnik, kot koncedent, in AGM Nemec, d.o.o, Laško s partnerjem KSP Hrastnik, d.d., Hrastnik, kot koncesionar, smo dne 20. 11. 2013 sklenili Koncesijsko pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v občini Hrastnik za dobo 7 let.

Naša gospodarska družba bo na podlagi koncesijske pogodbe v zimski sezoni 2013/2014 izvajala storitve zimske službe, ki obsegajo pluženje in posipavanje lokalnih cest in lokalnih poti, pločnikov in parkirišč v krajevnih skupnostih Rudnik, Prapretno, Steklarna, Krnice in Šavna peč.
Kot posipni material bomo uporabljali pesek in NaCl.

Storitve zimske službe bomo izvajali z ročno frezo in vozili Multicar + plug + posipalec, Iveco ML + plug + posipalec ter z novim traktorjem ZETOR PROXIMA 110 + plug + posipalec, ki smo ga kupili meseca oktobra 2013 od dobavitelja Gorenje GTI, d.o.o. iz Velenja. Kupnina je znašala 39.990,00 EUR z ddv.

NOVA SVEČANA OBLAČILA

Za pogrebno moštvo, ki izvaja pogrebne svečanosti ob žalnih in klasičnih pokopih na pokopališčih Dol pri Hrastniku, Turje, Draga, Podkraj in Gore, smo nabavili nova svečana pogrebna oblačila.
Oblačila je izdelalo Modno krojaštvo Andrej Šmigoc, d.o.o. iz Ptuja.

OBVESTILO O PLAČEVANJU Z DIREKTNIMI OBREMENITVAMI (TRAJNIKI) PO 28. 11. 2012

Obrazec za odprtje soglasja za direktne obremenitve najdete v rubriki obrazci.

18. SKUPŠČINA KSP HRASTNIK, d.d. dne 9. 7. 2013

V torek, dne 9. 7. 2013 je v sejni sobi KSP HRASTNIK, d.d. potekala 18. skupščina delniške družbe KSP HRASTNIK, d.d.. Na skupščini je bilo zastopanih 85.288 delnic v lasti Občine Hrastnik, udeležba je bila 81,74 %.
Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom KSP HRASTNIK, d.d. za leto 2012. Sprejet je bil sklep, da bilančni dobiček poslovnega leta v višini 12.004 EUR ostane nerazporejen. Skupščina je potrdila in odobrila delo direktorice in Nadzornega sveta v letu 2012 in jima podelila razrešnico. Za revizorja za leto 2013 je skupščina imenovala pooblaščeno revizijsko družbo Abeceda, d.o.o. iz Celja.
Skupščina je potekala nemoteno.

4. seja Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d.d., dne 19. 4. 2013

Nadzorni svet KSP Hrastnik, d.d. je na tej seji soglasno sprejel revidirano Letno poročilo KSP Hrastnik, d.d. za leto 2012. Poslovno leto 2012 smo zaključili uspešno, z dobičkom in uresničili zastavljene finančne in poslovne cilje (letno poročilo je objavljeno pod rubriko Letna poročila).
Sprejet je bil tudi Gospodarski načrt KSP Hrastnik, d.d. za leto 2013, ki je zastavljen optimistično.

NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV S 1. 1. 20133 Hrastnik, dne 31. 1. 2013

S 1. 1. 2013 se na novo oblikujejo in zaračunavajo cene storitve oskrbe s pitno vodo, ki so bile sprejete na Občinskem svetu Občine Hrastnik že 25. 2. 2010, vendar se zaradi vladnih uredb o zamrznitvi cen komunalnih storitev še niso uveljavile. Te cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009).

Cena storitev oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz elementa omrežnine, ki se bo plačevala v fiksnem znesku glede na velikost vodomera, in iz elementa vodarina, ki se bo zaračunavala po ceni na m3 porabljene pitne vode. Omrežnina je prihodek Občine Hrastnik, ki se namenja za vlaganja v komunalno infrastrukturo. Obračunano omrežnino vsak mesec nakazujemo v proračun Občine Hrastnik. Vodarina je prihodek KSP Hrastnik, d.d. in je namenjen pokrivanju stroškov izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo.

Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel sklep, da se cena omrežnine za gospodinjstva za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 subvencionira iz občinskega proračuna v višini 50 % ter sklep, da se za isto obdobje ponovno subvencionira cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode v višini 45 %.

S 1. 1. 2013 so višje cene storitev odlaganja preostanka komunalnih odpadkov, ki jih izvaja podjetje CEROZ, d.o.o., Dol pri Hrastniku. S sklepom Vlade RS z dne 20. 12. 2012 se je s 1. 1. 2013 povišalo tudi vodno povračilo, ki je prihodek države. Vodno povračilo mesečno nakazujemo v državni proračun.

Položnica za mesec januar bo v nominalnem znesku višja pri eni osebi za cca 0,60 €, pri 3 - članski družini za cca 1,80 €, pri 4 - članski za cca 2,40 €.

Cene oskrbe s pitno vodo v občini Hrastnik se za gospodinjstva niso povišale od 1. 1. 2003, v gospodarstvu od leta 1999, cene odlaganja pa so nespremenjene od 1. 7. 2004. Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov bomo še vedno izvajali po cenah z dne 1. 5. 2001, storitve odvajanja komunalne odpadne vode pa za gospodinjstva po cenah z dne 1. 1. 2003, za gospodarstvo pa po cenah iz leta 1999.

Ceniki so objavljeni na naši spletni strani pod rubriko »Ceniki«.

ODVOZ ODPADKOV NA PRAZNIČNI DAN 1. 4. 2013 Hrastnik, 25. marec 2013
Na velikonočni ponedeljek, 1. 4. 2013, se odvoz komunalnih odpadkov ne bo vršil. Odpadki, ki bi se morali pobrati na ponedeljek, se bodo pobirali v torek, 2. 4. 2013. Kosovni odpadki se bodo pobirali 8. 4. 2013. Hvala za razumevanje.

OBVESTILO Hrastnik, 24. januar 2013
KSP HRASTNIK, d.d., PREKLICUJE UKREP za prekuhavanje pitne vode na območju Brnice.

2012

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo v občini Hrastnik za leto 2012

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo HRASTNIK, DOL PRI HRASTNIKU, RIBNIK, JEPIHOVEC, RAKOVEC,SPODNJE KRNICE za leto 2011

Ločevanje bioloških odpadkov v košu ORGANKO

Ugotovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje o opravljenem nadzoru nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov v občini Hrastnik v mesecu januarju 2012

Obvestilo povzročiteljem komunalnih odpadkov iz gospodinjstev o spremembi frekvence odvozov bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov (14. december 2011, pdf dokument).

Obvestilo lastnikom nagrobnih spomenikov na vaških pokopališčih Turje in Gore

Obveščamo vas, da se naše podjetje pripravlja na prevzem vaških pokopališč Turje in Gore v upravljanje.
Vzpostavljen imamo kataster grobov in pokopališč, ne razpolagamo pa s podatki o bodočih najemnikih posameznih grobov.
Prosimo vas, da nam sporočite podatke o bodočih najemnikih.
Kontaktna oseba v našem podjetju je g. JANI FABIJAN, tel. št. 03 56 42 450 ali GSM 041 706 734.

Storitve na tržnici v Hrastniku

Cene so veljavne od 1. 7. 2013

storitev enota/ mere cena v € brez DDV DDV (22 %) cena v € z DDV
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan 8,75 1,93 10,68
Najem dodatne prodajne mize dan 2,18 0,48 2,66
Rezervacija prodajnega mesta mesec 6,57 1,45 8,02
Najem skladiščnega prostora
dnevni najem
mesečni najem

m2 /dan
m2 /dan

1,97
1,31

0,43
0,29

2,40
1,60
Mesečni njem pokritega prostora za postavitev prodajnega avtomata mesec 95,00 20,90 115,90
Dnevni najem prodajnega prostora za prodajo iz hladilnika ... - brez uporabe prodajne mize dan 6,57 1,45 8,02
Uporaba električne energije dan 0,20 0,04 0,24

 

Ostale določbe za oblikovanje cen:

  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se 31. oktobra in 1. novembra poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se ob posebnih dogodkih in netržnih dnevnih poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Rezervacija prodajnega mesta velja do 7.30 ure.
  • Če prodajalec do 7.30 ure ne zasede prodajnega mesta, za katerega je plačal rezervacijo, se prodajno mesto lahko odda drugemu prodajalcu za tisti dan.
  • V kolikor pride do pomanjkanja prodajnih površin, se prostor odda na podlagi zbiranja ponudb najboljšemu ponudniku.
    Za dnevni najem se izvede žrebanje.

Direktorica: Nives Venko, univ. dipl. prav.

Ta cenik je s sklepom št. 301-25/2011 z dne  1. 6. 2012 potrdil Župan Občine Hrastnik g. Miran Jerič.
OPOMBA: od 1. 7. 2013 veljajo višje cene na tržnici zaradi uvedbe višje stopnje DDV (22 %).

 

Pokopališke in pogrebne storitve in najemnine grobov

Cene pokopaliških in pogrebnih storitev - veljavne od 1.1.2009

cena brez DDV 8,5 % DDV cena z DDV
urejanje pokojnika z oblačenjem 63,46 5,40 68,86
urejanje pokojnika brez oblačenja 31,72 2,70 34,42
izkop klasičnega groba 92,71 7,88 100,59
zasip klasičnega groba 30,90 2,63 33,53
izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 111,71 9,50 121,21
zasip klasičnega groba s poglobljeno jamo 37,23 3,17 40,40
izkop otroškega groba 55,87 4,75 60,62
zasip otroškega groba 18,62 1,59 20,21
izkop žarnega groba 35,72 3,04 38,76
zasip žarnega groba 11,90 1,02 12,92
odpiranje in zapiranje žarnega groba 29,84 2,54 32,38
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom (lokalno s spremljevalcem) 57,00 4,85 61,85
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom v Ljubljano na upepelitev 64,83 5,51 70,34
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom s spremljevalcem izven Hrastnika po dejanskih km
organizacija pogreba 18,35 1,56 19,91
izvedba pogrebne svečanosti
klasični pogreb
žarni pogreb

95,29
47,60

8,10
4,05

103,39
51,65
uporaba poslovilnega objekta 32,91 2,8 35,71
prvo čiščenje groba
klasični
žarni

50,56
25,34

4,30
2,16

54,86
27,50
režijska ura pokopališkega delavca 14,66 1,25 15,91
spravilo ponesrečenca 117,55 10 127,55
urejanje obduciranca 126,91 10,79 137,70
uporaba transportne krste 41,96 3,57 45,53
storitve izkopa ali prekopa umrlega (izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijskih sredstev, dovoljenja …). se zaračunavajo po dejansko nastalih stroških in po veljavnem ceniku
čakanje na žaro v Ljubljani 24,82 2,11 26,93

 

Za storitve Žale Ljubljana se zaračunajo manipulativni stroški v višini 5 %.

Cene najemnin grobov - veljavne od 1.1.2009

vrsta groba cena brez DDV 20 % DDV cena z DDV
najemnina- enojni grob 22,05 4,41 26,46
najemnina- dvojni grob 24,15 4,83 28,98
najemnina- otroški grob 19,19 3,84 23,03
najemnina- žarni grob 22,95 4,59 27,54
najemnina- grobnica 23,43 4,69 28,12
rezervacija groba 31,81 6,37 38,18
elektrika - nagrobna lučka 4 0,8 4,8

Cene je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na 19. seji, dne 18. 12. 2008.

Odlaganje odpadkov

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cenaz   DDV
Odlaganje odpadkov - infrastruktura v €/kg 0,01369 0,0013 0,01499
Odlaganje odpadkov – storitev v €/kg 0,03868 0,0037 0,04238
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v €/kg 0,0110 0,0010 0,0120

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

Izvajalec storitve odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Hrastnik  je podjetje Ceroz d.o.o. , Brdce 14 b, Hrastnik. Cene odlaganja odpadkov oblikuje  podjetje Ceroz d.o.o..
Pojasnilo: Pri izračunu okoljske dajatve se uporabi  letna količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov na deponiji Unično- preračunano na mesec.

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- infrastruktura odlaganja

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba
v €/mesec
DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,01369 0,2210 0,0210 0,2420

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- storitev odlaganja

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba  Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec  Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec 
 (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
 79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,03868 0,6245 0,0593 0,6838

 Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,00110 0,0178 0,0017 0,0195

1* volumen posod 719.204 litrov mešanih komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 9094 oseb
719.204 litrov : 9094 oseb = 79 litrov/oseba
79 litrov/oseba x  1,90 pogostost odvoza = 150,10 litrov/: 1000 m3 = 0,1501 m3

4* izračun sodila
9094 oseb x 79 litrov x 1,90 frekvenca odvoza = 1,365.009,40 l x 12 mesecev / : 1000m3 = 16.380 m3
Predračunska količina odloženih mešanih odpadkov za leto 2013 = 1.761.940 kg
1.761.940 kg : 16.380 m3 = 107,57 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO  za posodo - infrastruktura odlaganja

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480  145,70  69,9360  0,01369  0,9574  0,0910  1,0484
240 4 0,960  145,70  139,8720  0,01369  1,9148  0,1819  2,0967
770 4 3,080  145,70  448,7560  0,01369  6,1435  0,5836  6,7271
1100 4 4,400  145,70  641,0800  0,01369  8,7764  0,8338  9,6102
5000 4 20,000  145,70  2941,000  0,01369  40,2623  3,8249  44,0872
240 2 0,480  145,70  69,9360  0,01369  0,9574  0,0910  1,0480
1100 2 2,200  145,70  320,5400  0,01369  4,3882  0,4169  4,8051

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO za posodo - storitev odlaganja

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480 145,70 69,9360 0,03868 2,7051  0,2570  2,9621
240 4 0,960 145,70 139,8720 0,03868 5,4102  0,5140  5,9242
770 4 3,080 145,70 448,7560 0,03868 17,3579  1,6490  19,0069
1100 4 4,400 145,70 641,0800 0,03868 24,7970  2,3557  27,1527
5000 4 20,000 145,70 2941,000 0,03868 113,7579  10,8070  124,5649
240 2 0,480 145,70 69,9360 0,03868 2,7051  0,2570  2,9621
1100 2 2,200 145,70 320,5400 0,03868 12,3985  1,1779  13,5764

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO za posodo - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480 145,70  69,9360  0,0110  0,7693  0,0731  0,8424
240 4 0,960 145,70  139,8720  0,0110  1,5386  0,1462  1,6848
770 4 3,080 145,70  448,7560  0,0110  4,9363  0,4689  5,4052
1100 4 4,400 145,70  641,0800  0,0110  7,0519  0,6699  7,7218
5000 4 20,000 145,70  2941,000  0,0110  32,3510  3,0733  35,4243
240 2 0,480 145,70  69,9360  0,0110  0,7693  0,0731  0,8424
1100 2 2,200 145,70  320,5400  0,0110  3,5259  0,3350  3,8609

 4* izračun sodila
158.800 volumen posod  x 12 mesecev = 1,905.600,00 litrov : 1000 m3 = 1.905 m3
Predračunska količina odloženih odpadkov 277.560 kg : 1905 m3 =  145,70 kg/m3/ posodo

 

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cena z   DDV
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v €/kg 0,0974 0,0093 0,1067
Zbiranje  biološko razgradljivih odpadkov v  €/kg 0,0754 0,0072 0,0826

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri - mesec /1000 m3 Sodilo
kg/m3
kg/oseba/mesec Cena
€/kg
Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5% Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 124,26 18,6514 0,0974 1,8166 0,1726 1,9892

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

1* volumen posod 719.204 litrov mešanih komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 9094 oseb

719.204 litrov : 9094 oseb = 79 litrov/oseba
79 litrov/oseba x  1,90 pogostost odvoza = 150,10 litrov/: 1000 m3 = 0,1501 m3

4* izračun sodila
9094 oseb x 79 litrov x 1,90 frekvenca odvoza = 1,365.009,40 l x 12 mesecev / : 1000m3 = 16.380 m3
Predračunska količina zbranih mešanih odpadkov za leto 2013 = 2.035.440 kg
2.035.440 kg : 16.380 m3 = 124,26 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna  BIO za GOSPODINJSTVO za osebo

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri - mesec/1000 m3 Sodilo kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5% Cena oseba v € z DDV/ mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
42 3,67 0,1541 54,35 8,3753 0,0754 0,6315 0,0600 0,6915

1* volumen posod 255.840 litrov bioloških komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 6.146 oseb
255.840 litrov : 6.146 oseb = 42 litrov/oseba
42 litrov/oseba x  3,67 pogostost odvoza = 154,14 litrov/: 1000 m3 = 0,1541 m3

4* izračun sodila
6.146 oseb x 42 litrov x 3,67 frekvenca odvoza = 947.377 l x 12 mesecev / : 1000m3
 = 11.368 m3
Predračunska količina zbranih bioloških odpadkov za leto 2013 = 617.860 kg
617.860 kg : 11.368 m3 = 54,35 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojniki) za GOSPODARSTVO in NEGOSPODARSTVO za posodo

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
 Velikost posodev litrih  Frekvenca odvoza  Litri na mesec /:1000m3 Sodilokg/m3   Kg/posoda/mesec  Cena€/kg  Cena za posodo/mesec  DDV9,5 %  Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (5x6) (7x8) (7+8)
120  4  0,480  145,70 69,9360   0,0974 6,8118  0,6471  7,4589 
 240  4  0,960  145,70  139,8720  0,0974 13,6235  1,2942   14,9177
 770  4  3,080  145,70 448,7560   0,0974 43,7088  4,1523   47,8611
 1100  4  4,400  145,70 641,0800   0,0974 62,4412  5,9319   68,3731
5000  4  20,000   145,70  2941,000   0,0974  283,8236 26,9632   310,7868
 240  2  0,480  145,70   69,9360  0,0974  6,8118 0,6471   7,4589
1100  2  2,200 145,70  320,5400  0,0974  31,2206 2,9660   34,1866

4* izračun sodila
158.800 volumen posod  x 12 mesecev = 1,905.600,00 litrov : 1000 m3 = 1.905 m3
Predračunska količina zbranih odpadkov 277.560 kg : 1905 m3 =  145,70 kg/m3/ posodo

CENIKI SO OBLIKOVANI V SKLADU Z UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  VARSTVA OKOLJA  (Uradni list RS, št. 87/2012) IN SKLEPOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK,  št. 354-24/2014 z dne 29. 5. 2014.