KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA po 12. odstavku 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Prejemki uprave in nadzornega sveta za leto 2013 so objavljeni v Letnem poročilu KSP HRASTNIK, d.d. za leto 2013, ki je objavljen na spletni strani pod rubriko Letna poročila.

Na 19. skupščini KSP HRASTNIK, d.d. dne 8. 7. 2014 se je članom nazornega sveta določila nova sejnina v višinah:

- predsedniku nadzornega sveta 115,00 € bruto na sejo,
- članom nadzornega sveta 80,00 € bruto na sejo.

Prejemki uprave in nadzornega sveta za leto 2014 so objavljeni v Letnem poročilu KSP HRASTNIK, d.d. za leto 2014, ki je objavljen na spletni strani pod rubriko Letna poročila.

Prejemki uprave in nadzornega sveta za leto 2015 so objavljeni v revidiranem Letnem poročilu KSP HRASTNIK, d.d.za leto 2015, ki je objavljen na spletni strani pod rubriko Letna poročila.