KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Arhiv novic 2015

OBVESTILO O NOVEM OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI HRASTNIK

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012 – Uredba MEDO) smo izdelali Elaborate za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  in na novo oblikovali cene teh storitev.
Elaborate s predlogi novih cen je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na svoji 28. redni seji, dne 29. 5. 2014.

Nove cene komunalnih storitev veljajo od 1. 6. 2014 dalje.

Prikazi oblikovanja in izračuna novih cen so podrobno obrazloženi v Elaboratih za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Hrastnik, ki so priloženi pod rubriko »Ceniki«. Pod to rubriko so objavljene tudi nove cene komunalnih storitev.

SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV V LETU 2014

Dne 30. 5. 2014 so bile v Uradnem vestniku Zasavja, št. 18/2014 objavljene nove cene komunalnih storitev, ki se na območju Občine Hrastnik uporabljajo od 1. 6. 2014.
Sprejem novih cen komunalnih storitev je posledica nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je pričela veljati v letu 2013, in je z nekaterimi sistemskimi spremembami v oblikovanju in zaračunavanju cen prinesla predvsem enakomerno in pravičnejšo razporeditev stroškov komunalnih storitev na končne uporabnike.

PREBERITE PODROBNA POJASNILA V PRIPONKI

NAMESTITEV VEČJIH POSOD ZA LOČENE FRAKCIJE NA POSAMEZNIH EKOLOŠKIH OTOKIH, UREDITEV POSAMEZNIH EKOLOŠKIH OTOKOV IN POSTAVITEV NOVIH EKOLOŠKIH OTOKOV

V naselju »Za Savo« smo postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom (prej 240 l) za zbiranje plastenk, plastične embalaže, pločevink, drobne plastične in kovinske embalaže, tetrapakov ter novo 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom (prej 240 l) za zbiranje kartona, časopisa, revij, zvezkov, papirne vrečke,…

Nasproti Vrtca Sonček smo povečali ekološki otok in postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom in novo 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom.

Na ekološkem otoku v naselju Podkraj proti Ribiškemu domu, na ekološkem otoku v naselju Novi Log 19 a – e, na ekološkem otoku v naselju Novi Log 15 smo postavili nove 1100 l posode zelene barve z rumenim pokrovom, na ekološkem otoku nasproti »stare Pošte« smo postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom in 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom.

V naselju Novi Log 19 a – e smo na večjem ekološkem otoku postavili novo 1100 l posodo za biološke odpadke.

Pri planinski koči na Kalu in pri planinski koči v Gorah smo postavili posode za ločeno zbiranje odpadkov – 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom, 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom in 240 l posodo zelene barve z belim oz. zelenim pokrovom za zbiranje steklenic, steklene embalaže,…

LOČUJMO ODPADKE!

OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo za leto 2013

Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Hrastnik

Navodila za priključitev na javni kanalizacijski sistem in čistilno napravo Hrastnik

Navodilo za prekuhavanje pitne vode

Nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČ)