Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Odpadna voda

Program odvajanja vod v letu 2021 - 2024 (dopolnjeno za l. 2021)

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009)
www.hrastnik.si/obcina/

  • kanalizacija
  • čistilna naprava Hrastnik in priključitev na (kolektorski) kanalizacijski sistem [pdf dokument]

Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Hrastnik

KSP HRASTNIK, d. d. je na podlagi koncesijske pogodbe kot izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine Hrastnik (v nadaljevanju »izvajalec javne službe«) dolžan najmanj enkrat na tri leta odpeljati blato in komunalno odpadno vodo iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju »MKČN«) na čistilno napravo.
Izvajanje javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012) in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009, 26/2010).

Praznjenje greznic in MKČN se praviloma izvaja ob ponedeljkih, sredah in petkih
od 6. do 14. ure.

Uporabniki stanovanjskih stavb (enostanovanjskih, dvo in večstanovanjskih stavb)  boste predhodno pisno obveščeni o nameri prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode.
Prosimo vas, da boste uredili in omogočili dostop do greznic in pokrovov. Praznjenje greznic bomo izvajali ob prisotnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov) enostanovanjskih stavb oz. predstavnikov večstanovanjskih stavb.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. O novem datumu boste naknadno obveščeni.

Izčrpane greznične gošče se bodo predelale na Centralni čistilni napravi Hrastnik. Po odstranitvi mehanskih nečistoč se bodo gošče očistile po postopku čiščenja odpadne vode v očiščeno odpadno vodo in dehidriran mulj.
Praviloma se prazni prvi prekat greznice.

Strošek praznjenja pretočne, nepretočne greznice in MKČN je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) od 1. 6. 2014 nova storitev, kar je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik, na svoji 28. redni seji, dne 29. 5. 2014 (št. sklepa 354-24/2014).
Zaradi navedenega stroški praznjenja greznice od 1. 6. 2014 dodatno ne bremenijo uporabnika ob izvedbi storitve.
Ta storitev  se bo sedaj plačevala mesečno po kriteriju porabe pitne vode.

Poudarjamo, da lahko praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN na območju občine Hrastnik izvaja izključno samo KSP HRASTNIK, d. d., kar je določeno v 3. alineji točke (1) 8. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009).
Nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in prevzemanje blata iz MKČN. V primeru ugotovljenih kršitev bomo uporabnika greznice in MKČN ter izvajalca prijavili pristojnemu inšpektorju.

Občane tudi obveščamo, da odvoz in razsip grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki) ni dovoljen. Tudi te kršitelje bomo prijavili pristojnemu inšpektorju.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in razumevanje.

  
Tehnični direktor:                                                                                               Direktorica:
Ernest GRIČAR, dipl. inž. gradb.                                                      Nives VENKO, univ. dipl. prav.

Navodila za priključitev na javni kanalizacijski sistem in čistilno napravo Hrastnik

Nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČ)