KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA po 12. odstavku 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Prejemki uprave in nadzornega sveta za leto 2013 so objavljeni v Letnem poročilu KSP HRASTNIK, d.d. za leto 2013, ki je objavljen na spletni strani pod rubriko Letna poročila.

Na 19. skupščini KSP HRASTNIK, d.d. dne 8. 7. 2014 se je članom nazornega sveta določila nova sejnina v višinah:

- predsedniku nadzornega sveta 115,00 € bruto na sejo,
- članom nadzornega sveta 80,00 € bruto na sejo.

Prejemki uprave in nadzornega sveta za leto 2014 so objavljeni v Letnem poročilu KSP HRASTNIK, d.d. za leto 2014, ki je objavljen na spletni strani pod rubriko Letna poročila.

Prejemki uprave in nadzornega sveta za leto 2015 so objavljeni v revidiranem Letnem poročilu KSP HRASTNIK, d.d.za leto 2015, ki je objavljen na spletni strani pod rubriko Letna poročila.

KOLIČINSKI PORAČUN OB NESPREMENJENI CENI NA ENOTO STORITVE pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za obdobje oktober – december 2018

KOLIČINSKI PORAČUN OB NESPREMENJENI CENI NA ENOTO STORITVE pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov (MKO) in bioloških odpadkov (BIO) za obdobje OKTOBER – DECEMBER 2018 (4. člen in 5. odst. 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012)


Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji redni seji dne 15. 11. 2017 sprejel Elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik s predlogi cen.
Sprejete so bile tudi cene storitev zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov (MKO) in zbiranje in odvoz bioloških odpadkov (BIO).
Cena za MKO znaša 0,1131 EUR/kg, cena za BIO pa 0,0707 EUR/kg.

Storitve zbiranja in odvoza MKO in BIO zaračunavamo na podlagi načrtovanih količin za leto 2018. Ugotovljeno je, da so dejanske  količine MKO in BIO večje od načrtovanih, zato se je opravil količinski poračun ob nespremenjeni ceni  na enoto storitve, kar je obračunano na  računih za gospodinjstva  in za pravne osebe, ki so bili izdani za mesec december 2018, kot poračun z uporabo potrjene cene in razlike v količinah.

KOLIČINSKI PORAČUN se izračuna kot:
količinski poračun = (dejanska količina – predračunska količina) x predračunska (potrjena) cena

1.    Zbiranje in odvoz MKO in BIO odpadkov

a)    zbiranje in odvoz MKO     
2,408.750 kg  - 2,367.541 kg  x  0,1131  EUR/kg
b)    zbiranje in odvoz BIO           
701.040 kg  -  652.612 kg  x  0,0707 EUR/kg

2.    Izvedli smo tudi količinski poračun obdelave MKO in BIO odpadkov za leto 2018 (storitve opravlja CEROZ, d.o.o., Dol pri Hrastniku).

a)    obdelava MKO odpadkov – storitev
1,630.650 kg  - 1,527.703 kg  x  0,0526  EUR/kg
b)    obdelava BIO odpadkov – omrežnina
701.040 kg  -  617.295 kg  x  0,0234 EUR/kg
c)    obdelava BIO odpadkov – storitev
701.040 kg  -  617.313 kg  x  0,0206 EUR/kg

OBRAZLOŽITVE IN IZRAČUNI KOLIČINSKIH PORAČUNOV

 

Arhiv novic 2015

OBVESTILO O NOVEM OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI HRASTNIK

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012 – Uredba MEDO) smo izdelali Elaborate za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  in na novo oblikovali cene teh storitev.
Elaborate s predlogi novih cen je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na svoji 28. redni seji, dne 29. 5. 2014.

Nove cene komunalnih storitev veljajo od 1. 6. 2014 dalje.

Prikazi oblikovanja in izračuna novih cen so podrobno obrazloženi v Elaboratih za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Hrastnik, ki so priloženi pod rubriko »Ceniki«. Pod to rubriko so objavljene tudi nove cene komunalnih storitev.

SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV V LETU 2014

Dne 30. 5. 2014 so bile v Uradnem vestniku Zasavja, št. 18/2014 objavljene nove cene komunalnih storitev, ki se na območju Občine Hrastnik uporabljajo od 1. 6. 2014.
Sprejem novih cen komunalnih storitev je posledica nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je pričela veljati v letu 2013, in je z nekaterimi sistemskimi spremembami v oblikovanju in zaračunavanju cen prinesla predvsem enakomerno in pravičnejšo razporeditev stroškov komunalnih storitev na končne uporabnike.

PREBERITE PODROBNA POJASNILA V PRIPONKI

NAMESTITEV VEČJIH POSOD ZA LOČENE FRAKCIJE NA POSAMEZNIH EKOLOŠKIH OTOKIH, UREDITEV POSAMEZNIH EKOLOŠKIH OTOKOV IN POSTAVITEV NOVIH EKOLOŠKIH OTOKOV

V naselju »Za Savo« smo postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom (prej 240 l) za zbiranje plastenk, plastične embalaže, pločevink, drobne plastične in kovinske embalaže, tetrapakov ter novo 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom (prej 240 l) za zbiranje kartona, časopisa, revij, zvezkov, papirne vrečke,…

Nasproti Vrtca Sonček smo povečali ekološki otok in postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom in novo 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom.

Na ekološkem otoku v naselju Podkraj proti Ribiškemu domu, na ekološkem otoku v naselju Novi Log 19 a – e, na ekološkem otoku v naselju Novi Log 15 smo postavili nove 1100 l posode zelene barve z rumenim pokrovom, na ekološkem otoku nasproti »stare Pošte« smo postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom in 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom.

V naselju Novi Log 19 a – e smo na večjem ekološkem otoku postavili novo 1100 l posodo za biološke odpadke.

Pri planinski koči na Kalu in pri planinski koči v Gorah smo postavili posode za ločeno zbiranje odpadkov – 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom, 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom in 240 l posodo zelene barve z belim oz. zelenim pokrovom za zbiranje steklenic, steklene embalaže,…

LOČUJMO ODPADKE!

OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo za leto 2013

Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Hrastnik

Navodila za priključitev na javni kanalizacijski sistem in čistilno napravo Hrastnik

Navodilo za prekuhavanje pitne vode

Nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČ)

Več prispevkov

  • 1
  • 2